หน้าแรก บริการเรื่องสวน ร้านต้นไม้ ติดต่อ Landscape contact English
  Facebook for Tonmai2u.com
 
การดูแลต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง เรียนรู้ธรรมชาติ
การจัดสวนแนวตั้ง รู้จักนิสัยต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง ปลูกต้นอะไรดี
การจัดสวนแนวตั้ง เลือกวัสดุปลูก
การจัดสวนแนวตั้ง เตรียมสถานที่ปลูก
การจัดสวนแนวตั้ง การดูแลต้นไม้
การจัดสวนแนวตั้ง ศัตรูพืช ปุ๋ย และยา
การจัดสวนแนวตั้ง ออกแบบจัดสวน
 
จัดสวนง่ายนิดเดียว
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ประโยชน์ของสวน
สวนแนวตั้ง vertical landscape design จัดสวนประเภทต่างๆ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design สวนสวยสำหรับคุณ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ปลูกต้นไม้ตามทิศ
สวนแนวตั้ง vertical landscape design ดูแลสวน
สวนแนวตั้ง vertical landscape design สวนแนวตั้ง
สวนแนวตั้ง vertical landscape design รับออกแบบจัดสวน
 
กิจกรรมพรรณไม้
สวนในอาคาร การถ่ายภาพต้นไม้
สวนในอาคาร ถ่ายภาพดอกไม้
สวนในอาคาร รู้จักพันธุ์ไม้มงคล
สวนในอาคาร ต้นไม้เสริมฮวงจุ้ย
สวนในอาคาร รับจัดสวน
 
   
ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
vertical landscape Biodiversity
vertical landscape Global warming
vertical landscape Bio-Diesel
vertical landscape Vertical garden
 
 
 
 
เขตภูมิศาสตร์พืชพรรณของไทย (THAILAND's biogeographical)
   
 

ประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่าง 2 เขตภูมิศาสตร์พืชพรรณ (biogeographical
region ) ใหญ่ๆคือ เขตภูมิศาสตร์พืชพรรณภูมิภาคอินโดจีน (Indochina)
และซุนดา ( Sunda-typical of Malaysia, Sumatra, Borneo
and Java ) ทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์รวมของเขตพืชพรรณ
( floristic elements ) ที่สำคัญ 3 เขต ได้แก่ อินโด-พม่า
(Indo-Burmese elements ) พืชพรรณอินโด-จีน
( Indo-Chinese element) และพืชพรรณมาเลเซีย
( Malesian element ) ซึ่งเป็นผลให้พืชพรรณเฉพาะถิ่น (endemics)
ของไทยมีจำนวนน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ
หลายประเทศ แต่อย่างไรก็ตามจากการศึกษาข้อมูลพรรณไม้แห้ง
ของหอพรรณไม้ และข้อมูลจากหนังสือพรรณพฤกษชาติแห่งประเทศไทย
( Flora of Thailand ) พบว่า มีพืชพรรณหลายชนิด ที่พบมีขอบเขตการ
กระจายพรรณที่จำกัด ในแต่ละพื้นที่หรือภูมิภาค รวมถึงที่เป็นพืชเฉพาะถิ่น
ซึ่งขอบเขตพื้นที่เหล่านี้ จะเป็นแหล่งศึกษาวิจัยที่สำคัญ ในการศึกษาพืชเฉพาะถิ่น
และพืชหายากในประเทศไทย

ภูมิศาสตร์พืชพรรณ ( biogeography ) เป็นการศึกษาการกระจายพันธุ์
ของพืชที่เกี่ยวข้องกับถิ่นกำเนิด การวิวัฒนาการ และการแพร่พันธุ์
ซึ่งอิทธิพลที่สำคัญได้แก่ ภูมิอากาศ ( climate ) และภูมิประเทศ
(topography ) ประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่าง 2 เขตภูมิศาสตร์พืชพรรณ
( biogeographical region ) ใหญ่ๆคือ เขตภูมิศาสตร์พืชพรรณ
ภูมิภาคอินโดจีน ( Indochina ) และซุนดา ( Sunda typical of
Malaysia, Sumatra, Borneo and Java ) ทำให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์รวมของเขตพืชพรรณ ( forestic element ) ที่สำคัญ 3 แบบ
ได้แก่ อินโด-พม่า ( Indo-Burmese elements ) พืชพรรณอินโด-จีน
( Inco-Chinese element ) และพืชพรรณมาเลเซีย (Malesian
element ) สังคมพืชจึงเป็นแบอินโดมาลายันคือ เป็นทั้งป่ามรสุมแบบไทย
ป่าแบบอินโดจีน และป่าแบบมาลายัน โดยรวมแล้วเรียกว่า Tropical Dry
or Deciduous Forest (Udavardy, 1975)

พืชหายากตามเขตภูมิศาสตร์พืชพรรณในประเทศไทย

เขตภูมิศาสตร์พืชพรรณ ( floristic regions ) ในประเทศไทยแบ่งได้เป็น
7 เขต ( Smitinand, 1989 ) และมีความผันแปรของสภาพพืชพรรณ
ที่ผันแปรไปตามลักษณะเฉพาะของภูมิอากาศและภูมิประเทศ
และมีพืชพรรณที่หายาก ( rare plant ) หรือเป็นพืชถิ่นเดียว
ในแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันไป

1. เขตภูมิศาสตร์พืชพรรณภาคเหนือ ( Northern ) มี 14 จังหวัด
ได้แก่ แม่ฮองสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย น่าน แพร่ อุตรดิตถ์
พิษณุโลก ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร และนครสวรรค์
สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ซึ่งต่อเนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัย
เช่น ดอยอินทนนท์ (2,565 เมตร) ดอยผ้าห่มปก (2,285 เมตร)
และดอยเชียงดาว (2,175 เมตร) สภาพภูมิอากาศมีความแตกต่าง
ของฤดูกาลมาก ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีบนที่ราบอยู่ระหว่าง
1,200-1,300 มม. สังคมพืชส่วนใหญ่เป็นสังคมพืชแบบอินโด-พม่า
( Indo-Burmese element ) สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง
ที่มีสนเขาผสม และป่าดิบบนภูเขาสูง แหล่งพืชหายากและพืชเฉพาะถิ่น
ที่สำคัญได้แก่ ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ ดอยเชียงดาว ดอยตุง ดอยภูคา
ดอยหัวหมด และขุนแจ

2. เขตภูมิศาสตร์พืชพรรณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern)
ครอบคลุมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่ราบสูงโคราชตอนบน
ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูง มีภูเขาเตี้ยๆ ยอดเขาที่ระดับความสูง
1,200-1,500 เมตร มักเป็นภูเขายอดตัด เช่น ภูหลวง ภูกระดึง ภูเรือ
และภูหินร่องกล้า ภูมิอากาศร้อนแห้งแล้ง มีช่วงฤดูฝนสั้น มีฤดูแล้งยาวนาน
สังคมพืชส่วนใหญ่เป็นสังคมพืชอินโดจีน ( Indo-chinese elements )
สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ป่าสนเขา ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขาเล็กน้อย
แหล่งพืชหายากและพืชเฉพาะถิ่นที่สำคัญได้แก่ ภูกระดึง ภูเรือ และภูวัว

3. เขตภูมิศาสตร์พืชพรรณภาคตะวันออก ( Eastern )
ครอบคลุมพื้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่ราบสูงโคราชตอนล่าง
จดชายแดนประเทศกัมพูชา ประกอบไปด้วย
จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร
อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
และสังคมพืชคล้ายกับเขตภูมิศาสตร์พืชพรรณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แต่มีพืชพรรณที่มีการกระจายมาจากกัมพูชา และเวียดนามตอนใต้
เด่นชัดกว่า อีกทั้งมีแหล่งพืชพรรณบนภูเขาสูง และมีอากาศ
หนาวเย็นตลอดปีคือ เขาใหญ่ ส่วนแหล่งพืชหายาก
และพืชเฉพาะถิ่นอื่นที่สำคัญได้แก่ ผาแต้ม และเขาพระวิหาร

4. เขตภูมิศาสตร์พืชพรรณภาคกลาง ( Central ) ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม
บึงน้ำจืดขนาดใหญ่ หรือเป็นภูเขาเตี้ยที่เป็นหินปูน ครอบคลุมเป็น
บริเวณกว้างจดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบไปด้วย จังหวัดชัยนาท
สิงห์บุรี ลพบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อยุธยา สระบุรี นครปฐม ปทุมธานี
นครนายก นนทบุรี กรุงเทพ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
และสมุทรสาคร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งเกษตรกรรม แหล่งพืชผล
ทางการเกษตรที่สำคัญ และแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัย มีสภาพป่าหลงเหลือน้อยมาก
มีสภาพป่าชายเลนแถบจังหวัดชายทะเลตอนล่าง ที่เหลือส่วนใหญ่
เป็นสังคมพืชป่าผลัดใบที่เป็นเขาหินปูนเตี้ยๆ และเป็นแหล่งพืชหายาก
และพืชถิ่นเดียวที่สำคัญ เช่น พระพุทธบาท และถ้ำเพชรถ้ำทองเป็นต้น

5. เขตภูมิศาสตร์พืชพรรณภาคตะวันออกเฉียงใต้ ( Southeastern )
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่พื้นที่ 7 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี สระแก้ว
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบต่ำ
มีแนวเทือกเขาที่สูงที่สุด คือ เขาสอยดาว (1,670 เมตร)
มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีสูงถึง 3,000-4,000 มม. พืชพรรณธรรมชาติ
ส่วนใหญ่จึงเป็นป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น แหล่งพืชหายากและพืชถิ่นเดียวคือ
เขาสอยดาว เขาคิชฌกูฎ และเกาะช้าง

6. เขตภูมิศาสตร์พืชพรรณภาคตะวันตกเฉียงใต้ ( Southwestern )
มีลักษณะเป็นผืนป่าต่อเนื่องกันขนาดใหญ่ ครอบคลุม 5 จังหวัดคือ
อุทัยธานี กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาเตี้ยๆ บางแห่งเป็นเขาหินปูน
มียอดที่สูงที่สุดประมาณ 1,200 เมตร ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
ภูมิอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง เนื่องจากเป็นบริเวณอับน้ำฝน
ของเทือกเขาตะนาวศรี มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 1,000 มม.
สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ป่าไผ่ ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง
ป่าดิบเขาชื้น แหล่งพืชหายากและพืชถิ่นเดียวที่สำคัญ คือ แก่งกระจาน
สามร้อยยอด และผืนป่าตะวันตก ห้วยขาแข้ง ทุ่งใหญ่นเรศวร
ในจังหวัดกาญจนบุรี จดอุทัยธานี และภาคเหนือตอนล่างแถบจังหวัดตาก

7. เขตภูมิศาสตร์พืชพรรณภาคใต้ ( Peninsula )
ครอบคลุมพื้นที่ตอนล่างของประเทศไทย บริเวณตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป
จนจดประเทศมาเลเซียรวม 14 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี
พังงา กระบี่ นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
สภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูง มีเกาะมากมาย โดยเฉพาะฝั่งทะเลอันดามัน และ
มีที่ราบตามชายฝั่งทะเลทั่วไป มียอดเขาที่สูงที่สุดคือ เขาหลวง
(1,835 เมตร) สภาพภูมิอากาศมีฝนชุกมากและยาวนาน
มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปี 1,500-4,000 มม.
สภาพป่าส่วนใหญ่ เป็นป่าดิบชื้น และป่าชายเลน พื้นที่ชายแดนภาคใต้
แถบจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีลักษณะเป็นป่าดิบชื้นแบบมาลายัน
(Malayan element) ชันเจนคือ ป่าบาลา-ฮาลา
และมีป่าพรุผืนใหญ่คือป่าพรุโต๊ะแดง ในจังหวัดนราธิวาส ที่ถือว่า
เป็นแหล่งพืชหายากของไทย ส่วนแหล่งที่สำคัญแหล่งอื่น ได้แก่ เขาหลวง
และเขาหินปูน และเกาะเขาหินปูนตามชายฝั่งทะเลอันดามัน

จากหนังสือรายงานการประชุม
“ความหลากหลายทางชีวภาพ งานวิจัยจากอดีตสู่อนาคต”
กันยายน 2547
เขียนโดย ราชันย์ ภู่มา และคณะ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

รับจัดสวน สวนแนวตั้ง น้ำตกหินเทียม   ร้านโฮย่า จำหน่ายต้นโฮย่า โฮย่าชนิดหายาก
 
"ซื้อต้นไม้ทางเนต"
>>> ไปที่หมวดหมู่หน้าร้าน
>>> วิธีการสั่งซื้อต้นไม้
โฮย่า จำหน่ายต้นโฮย่า
โฮย่า - เดป
สับปะรดสี จำหน่ายสับปะรดสี
สับปะรดสี
ไม้คลุมดิน สำหรับจัดสวน ออกแบบจัดสวนแนวตั้ง
ไม้ดอกและพันธุ์ไม้น่ารัก
จำหน่ายไม้ด่าง พันธุ์ไม้ด่างหายาก
ฟิโล-เฟิร์น-ไม้ใบสวย
ไม้ดอก ไม้ประดับ สำหรับการออกแบบจัดสวนแนวตั้ง
พันธุ์ไม้หายากอื่นๆ
 
 
 
    หน้าแรก บริการเรื่องสวน ร้านต้นไม้ ติดต่อ Vertical landscape
'
www.tonmai2u.com :::โปรดร่วมกันช่วยลดสภาวะโลกร้อน::: tonmai2u@gmail.com
Copyright 2005 :::by Hoya hunter::: All rights reserved.